Potrójna przyjemność gotowania PROMOCJA
 

Jak otrzymać odkurzacz Complete C2 Tango?

  1. W ramach jednego zamówienia kup zestaw urządzeń Miele składający się z piekarnika, płyty indukcyjnej oraz zmywarki
    w czasie trwania promocji (01.10.-31.12.2020 r.).
  2. Na stronie producenta kliknij przycisk Odbierz odkurzacz.
  3. Następnie zarejestruj swój zakup podając numery seryjne urządzeń, datę zakupu oraz załączając dowód zakup.
  4. Zarejestruj lub zaloguj się do sklepu internetowego Miele.
  5. Potwierdzenie zgłoszenia do promocji otrzymasz mailowo.
  6. Po poprawnej weryfikacji danych, odkurzacz wyślemy na podany w trakcie rejestracji adres.


Regulamin promocji pt. „Potrójna przyjemność gotowania”

I. Postanowienia wstępne
1. Organizatorem promocji pt. „Potrójna przyjemność gotowania” (zwanej dalej „Promocją Trio”) jest spółka Miele Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000122417, REGON 012659244 (zwanym dalej „Organizatorem”).
2. Promocja Trio organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Promocja Trio – jako sprzedaż premiowa – stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
4. Czas trwania Promocji Trio obejmuje okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.
5. W Promocji Trio nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora lub autoryzowanych punktów handlu detalicznego, o których mowa w pkt II. ust. 2 pkt 1 niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”), a także członkowie rodzin tych pracowników, tj. ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
6. Nagrodą za udział w Promocji Trio jest odkurzacz Miele Complete C2 Tango (zwany dalej „Odkurzaczem”) o wartości 899,00 PLN brutto, który osoba biorąc udział w Promocji Trio – osoba będąca jej uczestnikiem (zwana dalej „Uczestnikiem”) otrzyma po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.
II. Warunki Promocji Trio
1. W Promocji Trio mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne (wyłącznie jeden raz), które spełniają następujące warunki:
1) ukończyły 18 rok życia,
2) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
3) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
4) zapoznały się z treścią Regulaminu i akceptują jego postanowienia,
5) są konsumentami, tj. nabędą urządzenia wskazane w ust. 2 pkt 1 poniżej w celach niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. W celu udziału w Promocji Trio jej Uczestnik powinien:
1) kupić w jednym autoryzowanym punkcie handlu detalicznego, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, w ramach jednej umowy sprzedaży (jeden paragon fiskalny albo faktura VAT), łącznie trzy urządzenia marki Miele (zwane dalej łącznie „Urządzeniami”, a pojedynczo „Urządzeniem”), tj.:
a) co najmniej jeden dowolny piekarnik: H 2265-1 B, H 2267-1 B, H 2860 B, H 7260 B, H 7262 B, H 7260 BP, H 7262 BP, H 7264 BP, H 7464 BP, H 7464 BPX, H 7860 BP, H 7860 BPX, H 7890 BP, H 2760 B, H 2760 BP, H 2765BP, H 7162 B, H 7162 BP, H 7164 B, H 7364 BP.,
b) co najmniej jedną dowolną zmywarkę: G 4982 SCVi Series 120, G 5260 SCVi, G 7150 SCVi, G 7155 SCVi XXL, G 7360 SCVi AutoDos, G 7365 SCVi XXL,
G 7590 SCVi K2O, G 7595 SCVi K2O XXL, G 7960 SCVi K2O, G 7965 SCVi K2O XXL, G 4932 SCi Series 120, G 5210 Sci, G 7100 SCi, G 7310 SCi, G 7315 SCi XXL, G 7910 SCi, G 4782 SCVi, G 5481 SCVi, G 4263 Vi, G 4263 SCVi, G 5072 SCVi, G 5272 SCVi, G 7172 SCVi, G 4203 i, G 4203 Sci, G 5022 Sci, G 5222 Sci, G 4680 SCVi, G 4203, G 4932 S.C. Series 120, G 5022
2
S.C., G 5222 S.C., G 5050 Vi, G 5050 SCVi, G 5000 SCi, G 5210 SCi, G 7100 S.C., G 7310 S.C.
c) co najmniej jedną płytę indukcyjną: KM 7464 FR, KM 7464 FL, KM 7564 FL, KM 7667 FL, KM 7474 FR, KM 7414 FX, KM 7575 FL, KM 7679, KM 7678 FL, KM 7879, KM 7878 FL, KM 7699, KM 7899, KM 7897 FL, KM 7684 FL,
KM 7201 FR, KM 7404 FX, KM 7210 FR, KM 7414 FX.
2) dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie www.miele.pl w zakładce „Moje konto”, w którym poda swoje dane tj. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu,
3) zarejestrować, w terminie 30 dni od dnia dokonania zakupu, trzy kupione Urządzenia na stronie miele.pl/promocja-trio (zwanej dalej „Stroną”), tj. podać:
a) dane kupionych Urządzeń (numery seryjne),
b) termin ich zakupu,
c) załączyć dowód zakupu Urządzeń,
4) wyłącznie na prośbę Organizatora, ponownie przedstawić skan lub zdjęcie dowodu zakupu Urządzeń objętych promocją albo oryginał tych dokumentów (na wypadek, gdyby w wyniku systemu dokument ten nie został załączony przy rejestracji, o której mowa w pkt 3 powyżej), tj. paragon lub faktura Vat (urządzenia objęte Promocją Trio muszą znajdować się na jednym dowodzie zakupu), podając ich numery fabryczne w celu weryfikacji Urządzeń pod kątem ich pochodzenia od autoryzowanego punktu handlu detalicznego, o którym mowa w pkt 1) powyżej. Wymagane dokumenty powinny być przesłane na adres mailowy info@miele.pl (skan lub zdjęcie) lub na adres Organizatora (oryginał) z tematem wiadomości „Promocja Trio”, w zależności od prośby Organizatora.
3. Uczestnik ma obowiązek podania przy rejestracji konta oraz Urządzeń, o których mowa w ust. 2 pkt 2) i 3) powyżej danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany w trakcie trwania Promocji Trio. Zgłoszenie zmian danych Uczestnika powinno nastąpić na adres e-mail info@miele.pl, w tytule wiadomości powinien być wpisany dopisek „Promocja Trio”.
4. W terminie 24 godzin od momentu dokonania rejestracji Urządzeń, o której mowa w ust. 2 pkt 3 powyżej Uczestnik otrzyma wiadomość od Organizatora, wygenerowaną z jego systemu o dokonaniu rejestracji Urządzeń. Otrzymanie wiadomości od Organizatora, o której mowa w zdaniu poprzednim nie oznacza, że rejestracja Urządzeń została dokonana w sposób prawidłowy lub że Urządzenia spełniają wymogi określone w Regulaminie niezbędne do otrzymania Odkurzacza. W przypadku braku otrzymania wiadomości, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty e-mail na adres info@miele.pl (wpisując w temacie wiadomości dopisek „Promocja Trio”) celem weryfikacji, czy nie jest wymagana ponowna rejestracja Urządzeń, zgodnie z ust. 2 pkt 3 powyżej.
5. Po spełnieniu warunków opisanych w ust. 1 i 2 powyżej każdy Uczestnik Promocji Trio otrzyma bezpłatnie Odkurzacz przesyłką kurierską na adres podany podczas rejestracji konta. Organizator poinformuje Uczestnika o pozytywnej lub negatywnej weryfikacji Urządzeń i o przekazaniu Odkurzacza w terminie 30 dni od dnia rejestracji Urządzeń poprzez wysłanie do niego wiadomości e-mail na adres e-mail podany w czasie rejestracji Urządzeń, o której mowa w ust. 2 pkt 3) powyżej.
3
6. Odkurzacz zostanie dostarczony uprawnionym do jego otrzymania Uczestnikom, w terminie 14 dni od dnia poinformowania Uczestnika o spełnieniu warunków otrzymania Odkurzacza.
III. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Trio Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres Organizatora lub na adres mailowy info@miele.pl podając w temacie wiadomości „Reklamacja – Promocja Trio” w terminie do 14 dni od dnia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji w formie pisemnej decyduje data nadania maila lub data stempla pocztowego. Pisemne reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora: Miele Sp. z o. o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – Promocja Trio”. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
2. Nieuwzględnienie roszczeń Uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.
3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji Trio.
4. W sytuacji skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Urządzeń na podstawie art. 27 i następny ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (niezależnie od tego, czy odstąpienie nastąpi w stosunku do jednego, dwóch, czy wszystkich Urządzeń), o ile Uczestnikowi przysługiwało takie uprawnienie, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu Odkurzacza w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Odkurzacza na adres Organizatora. Uczestnik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Odkurzacza.
5. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia jej rozpatrzenia.
IV. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Promocji Trio (zwane dalej „Danymi”) będą przetwarzane w zgodzie i na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO).
2. Administratorem Danych przetwarzanych w Promocji Trio jest Organizator.
3. Organizator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Organizatorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: info@miele.com.
4. Podanie Danych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w Promocji Trio.
5. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, c, f RODO i w szczególności dla realizacji następujących celów:
1) możliwości zgłoszenia udziału (zgoda na udział w promocji) w Promocji Trio – art. 6 ust 1 lit a RODO,
2) wypełnienia zobowiązań Organizatora wynikających z Promocji Trio, w tym dostarczenia Odkurzacza, realizacji potencjalnych reklamacji, spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – art. 6 ust 1 lit. c RODO,
3) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje lub roszczenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4
6. Dane będą przetwarzane przez Organizatora tak długo jak będzie to niezbędne dla zrealizowania wszystkich celów związanych z Promocją Trio.
7. Dane mogą być udostępnione w prawnie uzasadnionych przypadkach, np. w celu realizacji uprawnień kontrolnych właściwych organów państwowych. Do Danych mogą mieć też dostęp podmioty, z którymi Organizator zawarł umowy powierzenia, a które wykonują na rzecz Organizatora czynności wspierające jego działalność biznesową.
8. Dane nie będą podlegały profilowaniu.
9. Osobom, których Dane dotyczą przysługują prawa:
1) dostępu do Danych,
2) sprostowania,
3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych,
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych,
5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, na jaki była udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
6) przeniesienia Danych,
7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
V. Postanowienia końcowe
1. Udział w Promocji Trio oznacza akceptację zasad tej Promocji zawartych w Regulaminie oraz zapoznaniem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania Danych, zawartych w Regulaminie.
2. Warunki Promocji mogą ulec zmianie poprzez rozszerzenie listy produktów uprawniających do skorzystania z Promocji Trio Organizatora. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane przez Organizatora na podstronie www.miele.pl/promocja-trio
3. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Organizatora www.miele.pl, na podstronie www.miele.pl/promocja-trio
4. Obowiązek zapłaty podatków w związku z przekazaniem Uczestnikowi Odkurzacza spoczywa na Organizatorze.