Pół roku prania gratis PROMOCJA
 

Warunki i zasady promocji:

  • Promocja obowiązuje tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
  • Pierwszy zestaw środków (1 x UltraPhase 1 i 1 x UltraPhase 2) znajduje się w zakupionej pralce W1. Pozostałych pięć wkładów (3 x UltraPhase 1 i 2 x UltraPhase 2) o wartości 349,50 PLN brutto Uczestnik otrzymuje po spełnieniu warunków promocji opisanych w poniższym regulaminie.
  • Voucher można zrealizować tylko przez sklep internetowy Miele.
  • Jeden kod może być zrealizowany w trakcie jednego zamówienia.
  • Czas trwania promocji obejmuje okres od 01.11.2019 r. do 31.12.2024 r.
  • Promocje nie łączą się ze sobą.
  • Sprzedaż vouchera jest zabroniona.
  • Lista modeli biorących udział w promocji: WCE670 TDos Wifi, WCI670 TDos XL&Wifi, WKG 130 WPS, WKH 132 WPS, WMH 261 WPS, WKR 571 WPS, WTH 130 WPM, WTZH 730 WPM, WMV963 WPS, WCR 870 WPS, WCR 890 WPS, WWG 660 WCS, WWI 860 WCS , WWR 860 WPS, WSG 663 WCS, WSI 863 WPS, WEG 675 WCS, WEI 875 WPS, WWV 980 WPS Passion, do których został dołączony fabrycznie voucher promocyjny „TwinDos6”,
  •  Voucher można zrealizować do 31 stycznia 2025 roku.
Regulamin promocji „TwinDos6”1. Organizatorem promocji „TwinDos6” jest firma Miele Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9, wpisanado rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, KRS 0000122417, REGON 012659244.
2. Promocja „TwinDos6” organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Czas trwania promocji obejmuje okres od 01.11.2019r. do 31.12.2024r.
4. W promocji nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami lub partnerami handlowymi firmy Miele Sp. z o.o.
5. Promocja „TwinDos6” nie łączy się z innymi promocjamiOrganizatora. 6. Nagrodą za udział w promocji jest zapas środków do prania do pralek Miele W1 z systemem TwinDos. Łącznie 4 wkłady UltraPhase1 oraz 3wkłady UltraPhase2. Pierwszy zastaw środków (1 wkład UltraPhase1 i 1 wkład UltraPhase2) znajduje się w zakupionej pralce Miele W1.Pozostałych pięć wkładów (3szt. UltraPhase1 i 2szt. UltraPhase2) o wartości 349,50PLN brutto Uczestnik otrzymuje po spełnieniu warunków promocji opisanych w niniejszym regulaminie.Warunki promocji „TwinDos6”:
1. W promocji mogą wziąć udział osoby (Uczestnicy), które spełniają następujące warunki:a) ukończyły 18 rok życia,
b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
d) zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,
2. Żeby wziąć udział w promocji „TwinDos6” Uczestnik musi:
a)zakupić w autoryzowanym punkcie handlu detalicznego model pralki Mielez systemem TwinDos.Lista modeli biorących udział w promocji:WCE670 TDosWifi, WCI670 TDos XL&Wifi, WKG 130 WPS, WKH 132 WPS, WMH 261 WPS, WKR 571 WPS, WTH 130 WPM, WTZH 730 WPM, WMV963 WPS, WCR 870 WPS, WCR 890 WPS, WWG 660 WCS, WWI 860 WCS , WWR 860 WPS, WSG 663 WCS, WSI 863 WPS, WEG 675 WCS, WEI 875 WPS, WWV 980 WPS Passion, do której został dołączony fabrycznie kupon promocyjny „TwinDos6”,
b) zarejestrować konto użytkownika na stronie www.miele.plw zakładce „Moje konto”, w którym podaje swoje dane tj. imię, nazwisko, adres, telefon,
c) zrealizować kod rabatowy z kuponu promocyjnego, o którym mowa w pkt. 2a) na stronie www.miele.pl/pomo-twindos6 do 31.01.2025r.,
d) zarejestrować urządzenie podając nr fabryczny na swoim koncie użytkownika shop.miele.pl
e) wyłącznie na prośbę Miele Sp. z o. o. : przedstawić skan lub zdjęcie dowodu zakupu urządzenia objętego promocją tj. oryginalny paragon lub fakturę Vat, podać jego numer fabryczny w celu weryfikacji urządzenia pod kątem jego pochodzenia. Wymagane dokumenty powinny być przesłane na adres mailowy info@miele.pl z tematem wiadomości „Pół roku prania gratis”.
f) Miele zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu poprzez uzupełnienie (dodanie) listy produktów biorących udział w promocji. Nabyte uprawnienia pozostają wówczas w mocy.
3. Po spełnieniu ww. warunków każdyUczestnik otrzymuje bezpłatnie: 3wkłady UltraPhase1 i 2wkład UltraPhase2 w jednej bezpłatnej dostawie na adres podany podczas rejestracji.
4. Przesyłka zostanie dostarczona uprawnionym do jej otrzymania Uczestnikom w terminie 30 dni od pozytywnej weryfikacji urządzenia pod kątem jego pochodzenia.
Weryfikacja rejestrowanego urządzenia na podstawie wymaganych dokumentów z pkt 2.d)i e)warunków promocji „TwinDos6” następuje w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczeniawymaganych dokumentów .
5. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji uczestnicy winni zgłaszać na piśmie lub na adres mailowy info@miele.pl podając w temacie wiadomości „Reklamacja –TwinDos6” w terminie do 30dni po zakończeniu promocji. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji w formie pisemnej decyduje data nadania maila lub data stempla pocztowego. Pisemne reklamacje powinny być zgłaszane na adres: Miele Sp. z o. o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja –TwinDos6”. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.6. Dane osobowe będą przetwarzane w zgodzie i na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Administratorem danych osobowych zbieranych w promocji jest Miele Sp. z o.o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w promocji. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f i c, w szczególności dla realizacji następujących celów: a. możliwości zgłoszenia udziału w Promocji, b. wypełnienia zobowiązań Miele Sp. z o.o. w tym realizacji potencjalnych reklamacji, c. spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Dane osobowe będą przetwarzane przez Miele Sp. z o.o. tak długo jak będzie to niezbędne dla zrealizowania wszystkich czynności związanych z promocją. Dane mogą być udostępnione w prawnie uzasadnionych przypadkach, np. w celu realizacji uprawnień kontrolnych właściwych organów państwowych. Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługują prawa: a. dostępu do danych osobowych, b. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, d. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, na jaki była udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, e. przeniesienia danych osobowych, f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą podlegały profilowaniu.Udział w promocji „TwinDos6” oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym regulaminie.Miele Sp. z o.o.