Promocja SMEG PROMOCJAREGULAMIN

sprzedaży premiowej marki SMEG „Primavera” (PR_PRIMA_2018)


Definicje:
Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów marki Smeg wskazanych w pkt. 3.8 regulaminu promocji.

Uczestnik Akcji Promocyjnej, klient ostateczny: osoba fizyczna nabywająca zestaw urządzeń do użytku własnego,
niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, w punkcie handlu detalicznego lub za pośrednictwem studia mebli kuchennych.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej, studio mebli kuchennych lub punkt handlu detalicznego, znajdujące się
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

I. Postanowienia ogólne
1.1 Organizatorem Akcji, czyli sprzedaży premiowej, jest Smeg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Cybernetyki 9, zwany dalej Organizatorem.
1.2 Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.3 Czas trwania Akcji Promocyjnej obejmuje okres od 1.03.2018 do 30.06.2018 roku lub do wyczerpania się jej zapasów.

II. Warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej
2.1 Akcja Promocyjna jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które w momencie wzięcia udziału
w Akcji Promocyjnej spełniają następujące warunki:
a) ukończyły 18 rok życia,
b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium RP,
c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
d) zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,
e) w okresie trwania Akcji Promocyjnej dokonały zakupu zestawu urządzenia drobnego sprzętu kuchennego
objętego promocją (modele wymienione w pkt. 3.8 niniejszego regulaminu)
2.2 Udział w Akcji Promocyjnej i podanie związanych z udziałem w Akcji Promocyjnej danych osobowych jest
całkowicie dobrowolne. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą na potrzeby prowadzenia Akcji Promocyjnej
oraz marketingu własnych produktów i usług Smeg Polska Sp. z o.o..

III. Zasady Promocji
3.1 W Akcji Promocyjnej może wziąć udział każdy klient ostateczny,
który kupi w terminie od 1.03.2018 do 30.06.2018 dowolny zestaw urządzeń drobnego sprzętu wskazany w pkt. 3.8.
3.2 Ze sprzedaży premiowej opisanej w pkt. 4.1 niniejszego regulaminu, może skorzystać Klient Ostateczny,
który zakupi urządzenia objęte promocją w Punkcie Sprzedaży.
3.3 Akcja Promocyjna obejmuje wyłącznie zakupy dokonane w Punktach Sprzedaży.


3.4 Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z Uczestnikiem Akcji Promocyjnej celem weryfikacji. Organizatorowi przysługuje prawo żądania okazania oryginału paragonu lub faktury VAT potwierdzającej zakup sprzętu marki Smeg
oraz oryginału kart gwarancyjnych.
3.5 Rabat zostanie naliczony Uczestnikowi Akcji Promocyjnej w ten sposób, że na dowodzie sprzedaży cena wybranego produktu zostanie pomniejszona o wartość rabatu zgodną z zapisami w pkt 4.1
3.6 Uczestnik Akcji Promocyjnej nie może przenieść prawa do uczestnictwa w sprzedaży premiowej i uzyskania rabatu
na osoby trzecie. Rabat nie podlega wymianie na pieniądze ani świadczenia innego rodzaju.
3.7 Każdy Uczestnik Akcji Promocyjnej może zakupić wyłącznie jeden zestaw urządzeń
objętych promocją, składający się maksymalnie z 4 sztuk.
3.8 Promocją objęte są następujące produkty / kategorie produktowe marki Smeg: KLF01CREU, KLF01PKEU, KLF01RDEU, KLF01SSEU, KLF01PBEU, KLF03PGEU, KLF03BLEU, KLF03WHEU, KLF04…, TSF01…,
TSF02…, BLF01…, SMF01…, SJF01…, CJF01…, ECF01…, HBF02…

IV. Nagrody
4.1 Nagrodą przy zakupie zestawu urządzeń drobnego sprzętu kuchennego Smeg jest możliwość dokonania
zakupu premiowego według poniższych, możliwych kombinacji:
Zestaw I: składający się z dwóch dowolnych urządzeń wskazanych w pkt. 3.8, przy czym drugie o niższej
cenie detalicznej brutto jest objęte opustem w wysokości 30%.
Zestaw II: składający się z trzech dowolnych urządzeń wskazanych w pkt. 3.8, przy czym trzecie o najniższej
cenie detalicznej brutto jest objęte opustem w wysokości 35%.
Zestaw III: składający się z czterech dowolnych urządzeń wskazanych w pkt. 3.8, przy czym czwarte o najniższej
cenie detalicznej brutto jest objęte opustem w wysokości 40%.
4.2 Szczegóły zakupu premiowego określa pkt. 3.1

V. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej
5.1 Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji Promocyjnej mogą być zgłoszone pisemnie, listem poleconym, na adres Organizatora do dnia 31.07.2018 roku (decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora).
5.2 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
5.3 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
5.4 Uczestnik Akcji Promocyjnej o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany
w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5.5 Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji Promocyjnej nie dotyczą roszczeń z tytułu wad sprzętu oraz braku dostawy
 lub dostawy innego sprzętu niż należny Uczestnikowi Akcji Promocyjnej, który spełnił wszystkie warunki do jego otrzymania
na podstawie niniejszego Regulaminu. Zgłaszanie roszczeń w powyższym zakresie regulują stosowne przepisy prawa.
VI. Odstąpienie od umowy zakupu i zwrot zestawu
6.1 W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta ostatecznego zwrotowi podlega cały zestaw
urządzeń wraz z premiowym.
6.2 Organizator akceptuje zwrot urządzenia za pośrednictwem Punktu Sprzedaży w oryginalnym opakowaniu,
zwrócony zestaw nie może posiadać znamion użytkowania.
6.3 Uczestnik Akcji Promocyjnej może dokonać zwrotu zakupionego urządzenia w ciągu 7 dni.
6.4 W przypadku wystąpienia wady produktu, należy postępować zgodnie z regulaminem zamieszczonym na Karcie
Gwarancyjnej Producenta.

VII. Odpowiedzialność Organizatora
7.1 Przy odbiorze nagrody od przewoźnika należy sprawdzić, czy sprzęt nie zawiera widocznych uszkodzeń i ubytków.
W przypadku ich wystąpienia należy zażądać od przewoźnika sporządzenia stanu przesyłki i ustalenia okoliczności powstania szkody. Reklamacje dotyczące ubytków lub uszkodzeń sprzętu bez protokołu sporządzonego przez przewoźnika nie będą uwzględniane.
7.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, związane opóźnieniem lub nie doręczeniem nagród promocyjnych, co jest zależne od punktu sprzedaży.

VIII. Postanowienia końcowe
8.1 Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Akcji Promocyjnej
na stronie www.smeg.pl.
8.2 Udział Uczestnika w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
8.3 Wszystkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną bądź rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
GRUPA MARION

Na miarę Twoich oczekiwań

STUDIO SNU MEBLE INWESTYCYJNE HURTOWNIA MATERIAŁÓW